2008 පටන් ගන්න ලද මෙය... ඇඩ්මින්ගේ දැඩි කාර්යබහුල තාව නිසා,.. නවත්වන ලදී,,,,,.. 2017 සිට නැවත සුපුරුදු පරදී වැඩ කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි... ස්තුතියි...

දිනුක (2008-2017 ෆෝන් හෙල්ප්)
 

Is Android 5.0 Jelly Bean ready for a Summer launch? Is Android 5.0 Jelly Bean ready for a Summer launch?

4 comments
For this next story, you need to open your spice cabinet and take a pinch of salt to consume with this report. In other words, this is pure speculation. According to DigiTimes, Google would like to make up for what it perceives as the underachieving Android 4.0, and at the same time beat Microsoft's Q3 launch of Windows 8 to the punch, by releasing Android 5.0 Jelly Bean during the second quarter.

Optimized for Android tablets, Jelly Bean would also include the Google Chrome system to allow for dual operating system functionality. Manufacturers will have the option of  installing only Android 5.0 into a product, or add the latter to Windows 8 devices. Users would be able to switch platforms without shutting down the device (Hey, we warned you!). The report also notes that Google would use Android 5.0 as a way to enter the notebook and netbook markets.

According to DigiTimes, since Ice Cream Sandwich did not live up to expectations, some of Google's downstream partners are wary about Android 5.0. While the vast majority of Android users are weeks or months away from Android 4.0, it might seem strange to even be thinking about it now. But with Google I/O slowly coming into view (June 27-29th), it won't be too long until we start hearing all about Jelly Bean.

source: DigiTimes

4 comments:

 1. mona magulakda ...4.0 issala deepalla

  ReplyDelete
 2. apita 4 enakota...android 6-7 realace wei.......

  ReplyDelete
 3. 4 danna puluwan,,,mob,,ekakta android ice cream sandwitch upgrade krana puluwan,,,nam,,echarai....samsung,,galaxy s,,s2, note, google nexus,, htc,,etc..@@ google search krala balapallaaaa....@@ ellaaazzzz

  ReplyDelete
 4. appo android 4 Custom rom wadak ne... apita onee official rom.. Original rom oneeeeee

  ReplyDelete