2008 පටන් ගන්න ලද මෙය... ඇඩ්මින්ගේ දැඩි කාර්යබහුල තාව නිසා,.. නවත්වන ලදී,,,,,.. 2017 සිට නැවත සුපුරුදු පරදී වැඩ කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි... ස්තුතියි...

දිනුක (2008-2017 ෆෝන් හෙල්ප්)
 

MWC 2012

0 comments

    With MWC 2012 kicking off in just a few days, we though that it wouldn't be a bad idea if we share the schedule for the event with you, so that you know what is going to happen and when. What you'll see below is a schedule of the press conferences, or the official events that will be held by each manufacturer. Note that although you won't see the names of some major players like LG andSamsung below, that doesn't mean that these guys won't be showing anything. Basically, they won't hold any official events, but they will attend and showcase their newest stuff, so don't worry, you'll get your hands-on with that Optimus L7.

Of course, besides these press conferences, there will be a lot of other keynotes taking place at MWC 2012, focused on various topics like the carriers' strategies for emerging markets, the development of the cloud, etc. However, many of those overlap with the new product announcements, so we'll naturally focus on the latter.

February 26

CompanyEvent TypeTime of Event
(US Central)
HuaweiPress Conference08:30 – 10:30 AM
SonyPress Conference11:00 AM
HTCPress Conference02:00 PM


February 27

CompanyEvent TypeTime of Event
(US Central)
NokiaPress Conference01:30 – 02:30 AM
AsusPress Conference04:00 – 05:00 AM
ZTEPress Conference04:00 – 05:00 AM


February 28

CompanyEvent TypeTime of Event
(US Central)
GoogleKeynote11:00 AM

0 comments:

Post a Comment