2008 පටන් ගන්න ලද මෙය... ඇඩ්මින්ගේ දැඩි කාර්යබහුල තාව නිසා,.. නවත්වන ලදී,,,,,.. 2017 සිට නැවත සුපුරුදු පරදී වැඩ කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි... ස්තුතියි...

දිනුක (2008-2017 ෆෝන් හෙල්ප්)
 

Official Samsung, HTC, Motorola Android 4.x Update List

0 comments
Latest Android 4.0 update news from Samsung
 • 1/3/12 - Samsung Galaxy S won’t be updated to Android 4.0 – “value pack” or otherwise
  After a brief rumor surfaced that the Samsung Galaxy S variants might see an update to Android 4.0 that stripped out TouchWiz to make room (basically the dream scenario), the hopes of millions of Galaxy S owners were extinguished like so many Alderaanians. (Too soon?). It wasn’t a terribly surprising decision, but considering this was the device that put Samsung on the map for Android users it would have been nice if they could have pulled it off.
 • 12/20/11 – Galaxy Note, Galaxy S II to lead Samsung’s Ice Cream Sandwich upgrades in Q1 2012
  This was Samsung’s biggest release of information regarding their Android 4.0 plans, but only positively identified a timeline for the Note and Galaxy S II.
Samsung devices that have Android 4.0
Samsung Galaxy Nexus (Global Version)
Samsung Galaxy Nexus LTE
Samsung Nexus S (rolling update should be completed in Q1)
Samsung Galaxy Tab 2 (unreleased)
Samsung devices that will  receive Android 4.0 update in Q1
Samsung Galaxy Note (Global version)
Samsung Galaxy S II (Global version)
Samsung devices that will receive Android 4.0; timeline unknown
Samsung Nexus S 4G (likely Q1)
Samsung Galaxy Note (AT&T)
Samsung Galaxy S II (T-Mobile)
Samsung Galaxy S II, Epic 4G Touch
Samsung Galaxy S II (AT&T)
Samsung Galaxy S II Skyrocket
Samsung Galaxy S II Skyrocket HD
Samsung Galaxy R
Samsung Galaxy Tab 10.1
Samsung Galaxy Tab 8.9
Samsung Galaxy Tab 7.7
Samsung Galaxy Tab 7.7 LTE
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus
Samsung devices that will not be updated to Android 4.0
Samsung Galaxy S
Samsung Galaxy S Captivate
Samsung Galaxy S Fascinate
Samsung Galaxy S Vibrant
Samsung Galaxy Tab 7
Latest Android 4.0 update news from HTC
 • 02/17/12 - HTC Thunderbolt, DROID Incredible 2, Rhyme and Explorer will officially get updated to Android 4.0
  HTC’s first “North American edition” Android 4.0 update announces that Ice Cream Sandwich updates for the HTC Thunderbolt, DROID Incredible 2, Rhyme and Raider are now official.
 • 02/09/12 - HTC says upgrades to Android 4.0 on track for next month
  HTC announces that the HTC Sensation, HTC Sensation XE and HTC Sensation 4G will all receive Android 4.0 updates before the end of March. The Ice Cream Sandwich update for the HTC Sensation XL will follow shortly after. HTC also adds the HTC Desire HD, HTC Incredible S and HTC Desire S to the official update list.
 • 01/22/12 - HTC customer service confirms Android 4.0 update for HTC Flyer coming in Q1
  The title pretty much tells the whole story. When a customer complained to customer service about the Honeycomb update for the Flyer, HTC rep said that he could send it in to be downgraded to Gingerbread or wait for the Android 4.0 update which would be available later in Q1 of 2012.
 • 11/07/11 - HTC reveals first wave of devices to get Android 4.0 in early 2012
  HTC names the HTC Vivid, HTC Sensation, HTC Sensation XL, HTC Sensation XE, HTC Rezound, HTC EVO 3D, HTC EVO Design 4G and HTC Amaze 4G as the first phone within its lineup to receive the Androdi 4.0 update “in early 2012.”
 • 10/19/11 - HTC excited about Android 4.0, looking into handset upgrade plan
  HTC comments on Android 4.0 and promises updates to as many phones as possible but stressed that their focus will be on “maintaining every phone’s performance and usability first.”
Official HTC Android 4.0 handset update list
 • HTC Sensation – March
 • HTC Sensation 4G – March
 • HTC Sensation XE – March
 • HTC Sensation XL
 • HTC Rezound
 • HTC Vivid
 • HTC Amaze 4G
 • HTC EVO 3D
 • HTC EVO Design 4G
 • HTC Flyer
 • HTC Desire S
 • HTC Incredible S
 • DROID Incredible 2
 • HTC Thunderbolt
 • HTC Rhyme
 • HTC Desire HD
 • HTC Explorer
HTC handsets expected to receive the Android 4.0 update
 • HTC Desire Z
 • T-Mobile G2
 • HTC Inspire 4G
 • myTouch 4G
 • myTouch 4G Slide
 • HTC Hero S
 • HTC Merge
 • HTC EVO Shift 4G


                                             Latest News from Motorola
 • 01/18/12 - US Motorola Xoom WiFi-only tablets receive Android 4.0 update
  Becoming the first Motorola device with Android 4.0, the US Xoom WiFi-only tablet started receiving its delicious update during January. It is a bit simpler for Motorola to do this, as it has no UI overlay, and the manufacturer does not have to go through a carrier to get the updates out.
 • 12/07/11 - Motorola details their 4-step updating process
  Soon after Google released the source code for Android 4.0, Motorola decided to go ahead and let us know how things work (on their side). This explains why updates can take a good amount of time before reaching the consumer, and is a great way to get an idea of how they make it to your devices.
 • 10/24/11 - Motorola promises Android 4.0 updates to be released 6 weeks after Google’s release
  Aiming a bit too high, Motorola promises that updates would start being rolled out 6 weeks after Google releases the Android 4.0 OS. Most devices still haven’t received the update, and won’t for a while, so it is evident that Motorola was overestimating its abilities.
Motorola devices that have Android 4.0
 • Motorola Xoom WiFi-Only (USA)
Motorola devices that will receive Android 4.0 during Q2
 • Motorola Xoom WiFi-Only (Asia Pacific, Canada, China, EMEA, Japan & LATAM)
 • Motorola RAZR (Asia Pacific, Canada, China, EMEA, Japan, Korea & LATAM)
 • Motorola Xoom Family Edition (USA)
 • Motorola MT917 (China)
 • Motorola XT928 (China)
Motorola devices that will receive Android 4.0 during Q3
 • Motorola Atrix 4G (USA)
 • Motorola Atrix 2 (Asia-Pacific, LATAM, USA, and selected other markets)
 • Motorola Photon 4G (USA)
 • Motorola Xoom 2 (Asia Pacific, EMEA, and LATAM)
 • Motorola Xoom 2 Media Edition (Asia Pacific, EMEA, and LATAM)
 • Motorola Xyboard 8.2 (USA)
 • Motorola Xyboard 10.1 (USA)
Phones under evaluation and planning: Might or might not get update, no estimated dates
 • Motorola Atrix (Asia Pacific, EMEA and LATAM)
 • Motorola Droid 4 (USA)
 • Motorola Droid Bionic (USA)
 • Motorola Droid RAZR (USA)
 • Motorola Droid RAZR Maxx (USA)
 • Motorola Droid Xyboard 8.2 (USA)
 • Motorola Droid Xyboard 10.1 (USA)
 • Motorola Electrify (USA)
 • Motorola Photon 4G (Japan)
 • MOTOROLA XOOM WiFi + 3G (USA)
 • MOTOROLA XOOM WiFi + 3G (Asia Pacific, EMEA and LATAM)
 • Motorola Admiral (USA)
 • Motorola Droid 3 (USA)
 • Motorola Droid X2 (USA)
 • Motorola Milestone 3 (China, LATAM, and North America)
 • Motorola Milestone X2 (USA)
 • Motorola MT870 (China)
 • Motorola Pro+
 • Motorola XT605 (LATAM)
 • Motorola XT615 / XT685 / MOTOLUXE (Asia Pacific, China, EMEA, and selected other markets)
 • Motorola XT882 (China)
Most of these devices are carrier specific and new. This could be the reason why they are not included in the lists above. But other versions of the same devices are. So do expect to get an update for most of these.
Motorola devices that will NOT get updated to Android 4.0
 • Motorola Charm
 • Motorola Flipout
 • Motorola Milestone A854/A953
 • Motorola Milestone XT720/XT701/XT711
 • Motorola Devour
 • Motorola Cliq XT
 • Motorola i1
 • Motorola Dext
 • Motorola Quench MB501/XT5 XT502/XT3 XT502
 • Motorola Defy Mini
 • Motorola Defy MB525 (Europe & MEA)
අඩුපාඩු සැදීමටවත් වේලාවක් තිබ්බේ නැ . ලැබුන සැනින් මචන්ලට මම දුන්නා......

0 comments:

Post a Comment