2008 පටන් ගන්න ලද මෙය... ඇඩ්මින්ගේ දැඩි කාර්යබහුල තාව නිසා,.. නවත්වන ලදී,,,,,.. 2017 සිට නැවත සුපුරුදු පරදී වැඩ කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමි... ස්තුතියි...

දිනුක (2008-2017 ෆෝන් හෙල්ප්)
 

Leaked Screen Shots of Nokia Carla OS

2 comments


Leaked Screen Shots of Nokia Carla OS ?


Today, 
We receive some screenshot of Nokia Carla OS. This upcoming update should be for Trio Nokia Belle (Nokia 701, 700, 603) and also for the upcoming Nokia 808 Pureview from our reliable partner.Our partner said that all the screenshot are taken from Nokia Carla OS (this OS Still under development - maybe change on the next development / release date).

And he said that, Until today (31 March 2012) There is no plan to bring this update to the 1st generation of Symbian^3 Devices like Nokia N8, E7, C7 and C6-01.


We think that all the screenshot shows the different between Nokia Belle, Belle FP1/2 with Nokia Carla OS.

Based on the screenshot, the new features are
  1. New on-screen qwerty keyboard (adopt from Windows Phone qwerty model)
  2. New Lock screen without Unlock Button
  3. New method (Swipe to unlock) to unlock the screen
  4. New Version and New UI Music Player
  5. New Interface for Option (Now with Blue button - Look a like on Meego Harmattan)
  6. New Version Nokia Browser
  7. Some UI Improvement on Nokia Browser
So, What do you think?
Is this Nokia Carla or Nokia Belle FP1 or FP2 :)

Souser

2 comments: